Privacystatement

Home

Privacystatement

Trouw zoals je wil, trouwambtenaar & ceremoniespreekster, gevestigd aan Irislaan 66, 5644 PD in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Trouw zoals je wil verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (afhankelijk van de dienst):

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Geboorteplaats;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Locatiegegevens.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Trouw zoals je wil heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via evi@trouwzoalsjewil.nl, dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Trouw zoals je wil verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Je te kunnen bellen of mailen in het kader van de dienstverlening;

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

– Om op de juiste locatie aanwezig te kunnen zijn;

– Om de dienstverlening correct uit te voeren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Trouw zoals je wil neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf) tussen zit.

5. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Trouw zoals je wil bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de dienstverlening. Ik hanteer dertig dagen bewaartermijn na afronding van de dienstverlening (datum huwelijk of ceremonie). Die periode is nodig voor het afhandelen van de betaling en contact voor de evaluatie.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Trouw zoals je wil verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Trouw zoals je wil gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trouw zoals je wil en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar evi@trouwzoalsjewil.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Trouw zoals je wil wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Trouw zoals je wil neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me op via evi@trouwzoalsjewil.nl.